ქარ
Eng

ჩვენს შესახებ

A+
A-

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  მერიის ეკონომიკური  განვითარების საქალაქო სამსახური არის თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს თბილისის ეკონომიკური განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემო პირობების შექმნას, შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების  გზით.

სამსახურის ძირითად კომპეტენციებს განეკუთვნება: თბილისის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის შემუშავება; თბილისის ტერიტორიაზე ბიზნესის და  ინვესტიციების ხელშეწყობისთვის, საერთაშორისო სივრცეში ინტეგრირებისა და ცნობადობის ამაღლებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა; თბილისის ეკონომიკური შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, წარმოჩენა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება; თბილისის მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე; ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;

 

 

    კახაბერი გვანცელაძე - ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი 
    E-mail: k.gvantseladze@tbilisi.gov.ge 
   
    ალექსანდრე ტოგონიძე - სამსახურის უფროსის მოადგილე
    E-mail: s.togonidze@tbilisi.gov.ge