ქარ
Eng

ბიზნესის განვითარებისა და ინოვაციების ხელშეწყობის განყოფილება

A+
A-

განყოფილების ფუნქციებია: 

 • ბიზნეს გარემოსთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შესწავლა, საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროებების გამოვლენა და შესაბამისი წინადადებების შემუშავება;
 • ბიზნესის განვითარების პოლიტიკის, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება;
 • საინვესტიციო გარემოს ანალიზი და შესაძლებლობების გამოვლენა;
 • ბიზნესის განვითარების პოლიტიკით და სტრატეგიით განსაზღვრული აქტივობების განხორციელების უზრუნველყოფა;
 • მეწარმეებთან, ბიზნეს ასოციაციებთან თანამშრომლობა, მათი საჭიროებების გამოვლენა და ანალიზი;
 • ეკონომიკური და ბიზნესფორუმების ორგანიზება და მონაწილეობის მიღება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე;
 • კომპეტენციის ფარგლებში არსებული ცალკეული დარგების განვითარების ხელშეწყობა;
 •  სამსახურის ფუნქციებით გათვალისწინებული სფეროების წარმატებული პრაქტიკის კვლევა;
 • ბიზნესის განვითარების და სტიმულირების პროექტების ინიცირება, დაგეგმვა და განხორციელება;
 • მეწარმეთათვის ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მექანიზმების დანერგვა;
 • სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება;
 • სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშემწყობი პროექტების წახალისების მექანიზმების შემუშავება და განხორციელება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში არსებული ცალკეული დარგების შესწავლა, დარგის ექსპერტებთან და კომპანიებთან თანამშრომლობით;
 • საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებული ინიციატივების შემუშავება და  შესაბამისი ორგანოებისათვის წარდგენა;
 • ინვესტორთა საჭიროებების შესწავლა და წინადადებების მომზადება;
 • გარე ვაჭრობის შესახებ წინადადებების მომზადება;
 • გარე რეკლამის შესახებ წინადადებების მომზადება;
 • კერძო-საჯარო პარტნიორობის შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება;
 • კერძო-საჯარო პარტნიორობის წარმატებული პრაქტიკების შესწავლა და მათი გამოყენება დაგეგმვის პროცესში;
 • ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური მიდგომების განვითარების ხელშეწყობა;
 • წინადადებების მომზადება ახალი ტექნოლოგიური და ინოვაციური პროექტების დანერგვის მიზნით თბილისის მუნიციპალურ სერვისებსა და პროდუქტებში.