ქარ
Eng

ინვესტიციების მოზიდვის და ხელშეწყობის განყოფილება

A+
A-

განყოფილების ფუნქციებია: 

  • ინვესტიციების მოზიდვის და ინვესტორთა ხელშეწყობის პოლიტიკის, სტრატეგიის, პროგრამების და პროექტების შექმნა;
  • საინვესტიციო პოტენციალის იდენტიფიცირება;
  • პროექტების მიზანშეწონილობის კვლევა და პროექტად გარდაქმნა;
  • ქალაქის საინვესტიციო პორტფელის შექმნა (მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში კატალოგის, გზამკვლევის ან სხვა დამხმარე პუბლიკაციების შექმნა);
  • დონორი კომპანიების ბაზის შექმნა, თანამშრომლობა და საგრანტო შესაძლებლობების გამოვლენა და შექმნის კოორდინაცია;
  • საერთაშორისო ღონისძიებებში და ფორუმებში მონაწილეობა;
  • ინვესტორების ფუნქციური პროფილების მიხედვით ბაზების შექმნა;
  • მოსახლეობის კერძო პროექტებისთვის ინვესტორების მოძიება და კომუნიკაციის აწყობა.